SZUKAJ NAS W SWOJEJ SZKOLE !!


Współpracujemy :


NAJNOWSZY FILM

więcej filmów »
REGULAMIN I PROCEDURY COVID 19

  

REGULAMIN I PROCEDURA ZAPEWNIENIA BEZPIECZNEGO

FUNKCJONOWANIA  N.P.O.W ROCKSTEP w Radomiu 

w związku  z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

 

 

I.  PODSTAWA PRAWNA


1.      Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej  i  Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r.  w sprawie                bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (t. j. Dz. U. z   

         2020 r. poz. 1166).

2.      Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie    

         czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oś wiaty w związku

         z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz.

         1389).

3.      Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie ustanowienia

         określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku  z wystąpieniem stanu

         epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 1358).

4.      Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia  30 kwietnia 2020 r.

         dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i innych form wychowania przedszkolnego oraz

         instytucji opieki nad dzieckiem w wieku do lat 3, wydane na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2

         ustawy z dnia 14 marca 1985 r.  o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. 2019 poz. 322

         z  późn. zm.) oraz wytyczne dla szkół z dnia 26 czerwca 2020 r.

 

II. REGULAMIN FUNKCJONOWANIA SZKOŁY W WARUNKACH

      ZAGROŻENIA WIRUSEM COVID-19

 

1.      W celu zapewnienia bezpieczeństwa podczas zagrożenia wirusem COVID-19 wszyscy     

         pracownicy, rodzice/opiekunowie, tancerze  i inne osoby, są zobowiązani do

         bezwzględnego zapoznania się i stosowania zapisów niniejszej procedury i regulaminu .

2.      W zajęciach mogą brać udział tylko osoby zdrowe - bez objawów infekcji.

3.      Obowiązuje ograniczony  wstęp rodziców tancerzy  do szkoły tańca.

4.      Wszystkich wchodzących do szkoły obowiązuje dezynfekcja rąk oraz  zakrywanie ust i nosa

         w  recepcji ,  korytarzach,  szatniach oraz toaletach Studia

5.      Przy wejściu  do szkoły znajdują się płyny do dezynfekcji rąk wraz   z instrukcją 

         przeprowadzenia  dezynfekcji dłoni.

6.      Tylko podczas zajęć tanecznych i fitness -  nie ma obowiązku zakrywania ust i nosa. 

7.      Młodzież i dorośli  uczestniczący  w zajęciach wchodzą  i  wychodzą ze Studia  sami .

8.      Na terenie Studia , uczestnicy zajęć  mogą korzystać  z szatni  oraz toalety  .

9.      Uczestnicy  przynoszą  na zajęcia picie w podpisanych butelkach lub bidonach.

10.    Na zajęcia uczestnicy  przychodzą  nie wcześniej niż 10 minut przed ich rozpoczęciem.

11.    Bezpośrednio po zajęciach uczestnicy opuszczają  teren Studia .

12.    W trakcie ćwiczeń uczestnicy zajęć  zachowują  bezpieczną odległość 1.5 m .

 

 III.  ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY TAŃCA 


1.      Warunkiem niezbędnym do przyjęcia dziecka na zajęcia organizowane przez szkołę 

         jest złożenie oświadczenia ( deklaracji rodzica + formularza zgłoszeniowego RODO ) i

         wyrażenie zgody  na wymagania objęte niniejszą procedurą

2.      Rodzic/opiekun przyprowadza do szkoły zdrowe dziecko, bez oznak  chorobowych.

3.      Rodzic/opiekun dziecka wyraża zgodę na pomiar temperatury ciała dziecka, jeśli zaistnieje taka

         konieczność w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych podczas pobytu w

         szkole.

4.      Dzieci do szkoły przyprowadzane/ odbierane są przez osoby zdrowe.

5.      Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie wolno

         przyprowadzać dziecka do szkoły.

6.      Rodzice/opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/ze szkoły mają zachować dystans

         społeczny w odniesieniu do pracowników szkoły, jak i  innych dzieci i ich rodziców wynoszący

         min. 1,5 m.

7.      Rodzice/opiekunowie mogą wchodzić z dziećmi do przestrzeni wspólnej szkoły,  z zachowaniem

         zasady - 1 rodzic z dzieckiem/dziećmi lub w odstępie   od kolejnego rodzica z dzieckiem/dziećmi

         1,5 m, przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności (min.osłona

         ust i nosa, dezynfekcja rąk).

8.     Uczniowie, którzy samodzielnie przychodzą do szkoły - dezynfekują ręce, przebierają się  w szatni

         szkoły, umieszczają  rzeczy  w wyznaczonej szafce i sprawnie udają się na zajęcia do

         wyznaczonej sali.

9.      Rekomenduje się wietrzenie wszystkich pomieszczeń po zakończeniu każdych zajęć.

10.    Tancerze , którzy samodzielnie, po zajęciach  wracają do domu zobowiązani są opuszczenia

         szkoły zaraz po zakończeniu zajęć, bez zbędnego poruszania się  po terenie szkoły.

11.    Rodzice/opiekunowie podejmują wszelkie decyzje związane z leczeniem dziecka.

12.    Rodzice/opiekunowie niezwłocznie informują dyrektora o zachorowaniu dziecka na chorobę

         zakaźną, kontakcie z osobami chorymi lub podejrzanymi  o zachorowanie na COVID-19,  bądź o

         przebywaniu w miejscach występowania wirusa (SARS-CoV-2).

13.    W razie zaistnienia sytuacji podejrzenia zakażenia COVID-19 rodzic/opiekun wyraża zgodę na

         podjęcie wewnętrznej procedury bezpieczeństwa - Izolacja dziecka z podejrzeniem COVID-19,

        czyli umieszczenie dziecka w pomieszczeniu przeznaczonym do odizolowania chorego od dzieci

         zdrowych oraz zobowiązuje się   do niezwłocznego odebrania dziecka ze szkoły.

14.    Rodzice dokonują płatności w recepcji studia z zachowaniem reżimu sanitarnego . Dyrekcja

         szkoły, nauczyciele i inni pracownicy do minimum ograniczają kontakty między grupami .

15.    Materace  przeznaczone do użytku dzieci są dezynfekowane po zakończeniu każdego dnia

         pobytu w szkole - zgodnie z planem prac porządkowych i dezynfekcji.

16.    Nauczyciele odpowiadają za  wietrzenie sali po każdych zajęciach.

17.    Każda sala taneczna  wyposażona jest w płyn dezynfekujący .

18.    Pomieszczenia sanitarne są wyposażone w ciepłą wodę, mydło, ręczniki jednorazowe, instrukcję

         mycia rąk.

19.    Pomieszczenia higieniczno – sanitarne są myte  i dezynfekowane systematycznie, zgodnie z

        planem.

20.    Na terenie szkoły pozostaje automat z napojami  do dyspozycji społeczności szkolnej.

21.    Nauczyciele i inni pracownicy pracujący z dziećmi wyposażeni są w środki ochrony osobistej

        adekwatne do potrzeb. Stosowanie środków ochrony osobistej uzależnione jest od decyzji 

        pracownika.

 

IV.   ODPOWIEDZIALNOŚĆ UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA

1. DYREKTOR:

a)      podejmuje decyzje dotyczące funkcjonowania szkoły w szczególnych warunkach zagrożenia

         epidemiologicznego,

b)      powiadamia telefonicznie rodziców/opiekunów dziecka, u którego występują objawy

         koronawirusa : podwyższona temperatura, kaszel, duszności,

c)      powiadamia odpowiednie organy o podejrzeniu lub zachorowaniu  na COVID-19.

 

 

2. DZIECI:

a)      jeżeli dziecko manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby należy odizolować je w

        odrębnym pomieszczeniu lub w wyznaczonym miejscu i niezwłocznie powiadomić

        rodziców/opiekunów w celu pilnego odebrania dziecka  ze szkoły;

b)     dziecko powinno zdezynfekować ręce , po wejściu do studia, sali tanecznej  i po skorzystaniu z

        toalety.

 

3. INSTRUKTORZY :

a)      instruktor w przypadku zaobserwowania objawów choroby zobowiązany jest do zmierzenia

         temperatury.  W przypadku stwierdzenia wystąpienia podwyższonej temperatury ciała dziecka,

         powyżej 37 stopni lub przebywania   na terenie szkoły dzieci chorych, zakatarzonych,

         kaszlących, należy bezzwłoczne powiadomić dyrektora  szkoły, rodziców/opiekunów dziecka

         chorego, wzmóc ochronę higieniczną,

b)      instruktor , w przypadku podejrzenia  lub zdiagnozowania objawów chorobowych będzie 

         kierować dziecko do wydzielonego pomieszczenia (izolatki), następnie poinformuje dyrektora

         szkoły oraz rodziców/opiekunów dziecka o podejrzeniu zachorowania,

c)      instruktor jest zobowiązany do przestrzegania zaostrzonego reżimu sanitarnego i dopilnowania w

         tym zakresie dzieci,

d)      instruktor niezwłocznie informuje dyrektora o kontakcie z osobami chorymi lub podejrzanymi o

         zachorowanie na COVID-19,

e)      instruktor jest  zobowiązany do kształtowania u dzieci dobrych nawyków higienicznych,

         poprawnego mycia rąk, zasłaniania ust przy kaszlu, kichaniu,

 

4.  POZOSTALI PRACOWNICY:

a)      przestrzegają narzuconego reżimu sanitarnego, tj. zwiększają częstotliwość mycia i dezynfekcji

         sal do zajęć, sanitariatów, korytarzy,

b)      odpowiadają za nadzór dotyczący obowiązku dezynfekcji rąk przez wszystkie osoby wchodzące

         ze szkoły,

c)      niezwłocznie informują dyrektora o kontakcie z osobami chorymi lub podejrzanymi o

         zachorowanie na COVID-19.

 

5.  RODZICE/ OPIEKUNOWIE:

a)      do szkoły przyprowadzają dzieci zdrowe,

b)      przestrzegają ogólnie przyjętych zasad sanitarnych opisanych w procedurze i regulaminie

c)      składają stosowne oświadczenia zgodne ze stanem faktycznym, udostępniają aktualne numery

         telefonów, są dostępni w razie potrzeby kontaktu pod podanym numerem telefonu,

d)      podejmują wszelkie decyzje związane z leczeniem dziecka,

e)      niezwłocznie informują dyrektora o zachorowaniu dziecka na chorobę zakaźną, kontakcie z

         osobami chorymi lub podejrzanymi  o zachorowanie na COVID-19, bądź o przebywaniu w

         miejscach występowania wirusa (SARS-CoV-2),

f)       dokonują płatności w recepcji studia w reżimie sanitarnym .Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie tekstów zamieszczonych na łamach serwisu oraz ich
udostępnianie w mediach elektronicznych jak również w innej formie jest możliwe
wyłącznie za pisemną zgodą właściciela serwisu.
projekt i wykonanie: gqim.com