REGULAMIN I PROCEDURY COVID 19

REGULAMIN I PROCEDURA ZAPEWNIENIA BEZPIECZNEGO

FUNKCJONOWANIA  KLUBU FITNESS  ROCKSTEP w Radomiu 

w związku  z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

 

 

I.  PODSTAWA PRAWNA

 

1.      Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej  i  Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r.  w sprawie                bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (t. j. Dz. U. z   

         2020 r. poz. 1166).

2.      Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie    

         czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oś wiaty w związku

         z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz.

         1389).

3.      Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie ustanowienia

         określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku  z wystąpieniem stanu

         epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 1358).

4.      Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia  30 kwietnia 2020 r.

         dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i innych form wychowania przedszkolnego oraz

         instytucji opieki nad dzieckiem w wieku do lat 3, wydane na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2

         ustawy z dnia 14 marca 1985 r.  o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. 2019 poz. 322

         z  późn. zm.) oraz wytyczne dla szkół z dnia 26 czerwca 2020 r.

   

II. REGULAMIN FUNKCJONOWANIA KLUBU W WARUNKACH

      ZAGROŻENIA WIRUSEM COVID-19

 

1.      W celu zapewnienia bezpieczeństwa podczas zagrożenia wirusem COVID-19 wszyscy     

         pracownicy, uczestnicy  i inne osoby, są zobowiązani do bezwzględnego zapoznania się i

         stosowania zapisów niniejszej procedury i regulaminu .

2.      W zajęciach mogą brać udział tylko osoby zdrowe - bez objawów infekcji.

3.      Wszystkich wchodzących do klubu obowiązuje dezynfekcja rąk oraz  zakrywanie ust i nosa

         w  recepcji ,  korytarzach,  szatniach oraz toaletach klubu

4.      Przy wejściu  do klubu znajdują się płyny do dezynfekcji rąk wraz   z instrukcją 

         przeprowadzenia  dezynfekcji dłoni.

5.      Tylko podczas zajęć tanecznych i fitness -  nie ma obowiązku zakrywania ust i nosa. 

6.      Młodzież i dorośli  uczestniczący  w zajęciach wchodzą  i  wychodzą ze Studia  sami .

7.      Na terenie klubu , uczestnicy zajęć  mogą korzystać  z szatni  oraz toalety  .

8.      Na zajęcia uczestnicy  przychodzą  nie wcześniej niż 10 minut przed ich rozpoczęciem.

9.      Bezpośrednio po zajęciach uczestnicy opuszczają  teren klubu .

10.    W trakcie ćwiczeń uczestnicy zajęć  zachowują  bezpieczną odległość 1.5 m .

 

 III.  ORGANIZACJA PRACY KLUBU FITNESS 

 

1.      Warunkiem niezbędnym do przyjęcia uczestnika zajęć  jest złożenie   (formularza

         zgłoszeniowego RODO ) i  wyrażenie zgody  na wymagania objęte niniejszą

         procedurą

2.     Uczestnik  przychodzi do klubu bez oznak  chorobowych.

3.     Uczestnik  wyraża zgodę na pomiar temperatury ciała , jeśli zaistnieje taka

        konieczność w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych podczas pobytu w

        klubu.

4.     Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie wolno

         przychodzić do klubu .

5.   Uczestnik  ma zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników szkoły, jak i innych    

         uczestników  wynoszący min. 1,5 m.

6.      Uczestnik  - dezynfekują ręce, przebierają się  w szatni  klubu, umieszczają  rzeczy  w

         wyznaczonej szafce i sprawnie udają się na zajęcia do wyznaczonej sali.

7.      Rekomenduje się wietrzenie wszystkich pomieszczeń po zakończeniu każdych zajęć.

8.      Uczestnik , po zajęciach   zobowiązany jest do  opuszczenia klubu zaraz po zakończeniu zajęć, 

         bez zbędnego poruszania się  po terenie klubu.

9.      Uczestnik podejmuję wszelkie decyzje związane z leczeniem .

10.    Uczestnik niezwłocznie informują dyrektora klubu o zachorowaniu  na chorobę

         zakaźną, kontakcie z osobami chorymi lub podejrzanymi  o zachorowanie na COVID-19,  bądź o

         przebywaniu w miejscach występowania wirusa (SARS-CoV-2).

11.    W razie zaistnienia sytuacji podejrzenia zakażenia COVID-19 uczestnik  wyraża zgodę na

         podjęcie wewnętrznej procedury bezpieczeństwa - Izolacja uczestnika z podejrzeniem

        COVID-19, czyli umieszczenie  w pomieszczeniu przeznaczonym do odizolowania chorego

        od innych  zdrowych .

12.    Uczestnik dokonuję płatności w recepcji klubu z zachowaniem reżimu sanitarnego . Dyrekcja

         klubu, instruktorzy i inni pracownicy do minimum ograniczają kontakty między grupami .

13.    Każda sala  wyposażona jest w płyn dezynfekujący .

14.    Pomieszczenia sanitarne są wyposażone w ciepłą wodę, mydło, ręczniki jednorazowe, instrukcję

         mycia rąk.

15.    Pomieszczenia higieniczno – sanitarne są myte  i dezynfekowane systematycznie, zgodnie z

        planem.

16.    Na terenie klubu pozostaje automat z napojami  do dyspozycji społeczności klubu.

17.    Instruktorzy i inni pracownicy wyposażeni są w środki ochrony osobistej

        adekwatne do potrzeb. Stosowanie środków ochrony osobistej uzależnione jest od decyzji 

        pracownika.

   

IV.   ODPOWIEDZIALNOŚĆ UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA

1. DYREKTOR:

a)      podejmuje decyzje dotyczące funkcjonowania szkoły w szczególnych warunkach zagrożenia

         epidemiologicznego,

b)      powiadamia telefonicznie rodziców/opiekunów dziecka, u którego występują objawy

         koronawirusa : podwyższona temperatura, kaszel, duszności,

c)      powiadamia odpowiednie organy o podejrzeniu lub zachorowaniu  na COVID-19.

 

2. UCZESTNIK :

a)      jeżeli uczestnik manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby należy odizolować go w

        odrębnym pomieszczeniu lub w wyznaczonym miejscu ;

b)     uczestnik powinien zdezynfekować ręce , po wejściu do studia, sali klubu  i po skorzystaniu z

        toalety.

c)     do klubu przychodzi  zdrowy,
d)     przestrzegają ogólnie przyjętych zasad sanitarnych opisanych w procedurze i regulaminie
e)     składają stosowne oświadczenia zgodne ze stanem faktycznym, udostępniają aktualne numery

        telefonów, są dostępni w razie potrzeby kontaktu pod podanym numerem telefonu,

f)     dokonują płatności w recepcji studia w reżimie sanitarnym


3. INSTRUKTORZY :

a)      instruktor w przypadku zaobserwowania objawów choroby zobowiązany jest do zmierzenia

         temperatury.  W przypadku stwierdzenia wystąpienia podwyższonej temperatury ciała ,

         powyżej 37 stopni lub przebywania   na terenie szkoły  chorych, zakatarzonych,

         kaszlących, należy bezzwłoczne powiadomić dyrektora  szkoły , wzmóc ochronę higieniczną,

b)      instruktor , w przypadku podejrzenia  lub zdiagnozowania objawów chorobowych będzie

        kierować uczestnika  do wydzielonego pomieszczenia (izolatki), następnie poinformuje dyrektora

        klubu  o podejrzeniu zachorowania,

c)     instruktor jest zobowiązany do przestrzegania zaostrzonego reżimu sanitarnego i dopilnowania w

        tym zakresie uczestników zajęć ,

d)      instruktor niezwłocznie informuje dyrektora o kontakcie z osobami chorymi lub podejrzanymi o

         zachorowanie na COVID-19,

 

4.  POZOSTALI PRACOWNICY:

a)      przestrzegają narzuconego reżimu sanitarnego, tj. zwiększają częstotliwość mycia i dezynfekcji

         sal do zajęć, sanitariatów, korytarzy,

b)     odpowiadają za nadzór dotyczący obowiązku dezynfekcji rąk przez wszystkie osoby wchodzące

        ze szkoły,

c)     niezwłocznie informują dyrektora o kontakcie z osobami chorymi lub podejrzanymi o

         zachorowanie na COVID-19.


KLUBU ROCKSTEP – ZALECENIA !!

ZASADY HIGIENY DLA OSÓB BIORĄCYCH

UDZIAŁ W ZAJĘCIACH FITNESS  !!

 

1.       W zajęciach mogą brać udział tylko osoby zdrowe- bez objawów

          infekcji.

 

2.       Osoby korzystające z zajęć są zobowiązane do dezynfekcji rąk

          wchodząc i opuszczając   Klub.

 

3.       Na terenie Klubu jest  możliwość  korzystania z szatni i węzła

           sanitarnego (poza toaletą).

                                                                                                                                                                     

4.       Podczas zajęć, nie ma obowiązku zakrywania ust i nosa. Obowiązek   

          zakrywania ust i nosa obowiązuje jedynie w recepcji i korytarzach   

          klubu , szatni.

  

5.       Nie ma możliwości przebywania innych osób towarzyszących na  

          terenie Klubu 

 

6.       Po zajęciach , każdy uczestnik zobowiązany jest do dezynfekcji

          sprzętu z którego korzystał .

 

7.       Na zajęcia przychodzimy nie wcześniej niż 10 minut przed ich 

          rozpoczęciem.

 

8.       Bezpośrednio po zajęciach opuszczamy teren Klubu .

 

9.       W trakcie ćwiczeń należy zachować bezpieczną odległość.

 

10.     Zajęcia zostają skrócone - CZAS 50 min. aby uczestnicy swobodnie

          mogli wchodzić i wychodzić bez gromadzenia się w Klubie  .

 


                                    

WZNOWIONE ZAJĘCIA  BĘDĄ  PROWADZONE W WYMAGANYM REŻIMIE  SANITARNYM !!!


Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie tekstów zamieszczonych na łamach serwisu oraz ich
udostępnianie w mediach elektronicznych jak również w innej formie jest możliwe
wyłącznie za pisemną zgodą właściciela serwisu.
projekt i wykonanie: gqim.com